Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Taiteilija voi tulla yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin, mikäli hän tekee taiteellista työtä ansiotarkoituksessa.

Yrittäjäeläkkeen piiriin tuleminen ei vaadi oman yrityksen tai toiminimen perustamista eikä y-tunnusta, vaan yrittäjien eläkelain mukaiseksi yrittäjäksi voidaan katsoa henkilö, joka harjoittaa itsenäistä toimintaa ansaintatarkoituksessa. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vapaa taiteilija.

Viranomainen voi määritellä taiteilijan yrittäjäksi, vaikka henkilö ei ole itse niin ajatellut tai eläkemaksua maksanut. Verottaja ilmoittaa taiteilijan yrittäjätoiminnasta Eläketurvakeskukselle, mikäli veroilmoituksesta käy ilmi, että taiteellisesta toiminnasta saadut yrittäjätulot ylittävät määritellyt rajat.

Yrittäjä on itse huolehdittava eläkevakuutuksen hankkimista. Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, mikäli työtulo on enemmän kuin 7 656,26 euroa vuodessa (2018), eikä henkilö kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset eivät korvaa lakisääteistä vakuutusta. Taitelija voi joutua verottajan Eläketurvakeskukselle tekemän, edellä mainitun ilmoituksen perusteella takautuvasti YEL:n piiriin. Tällöin hän joutuu maksamaan eläkemaksut viivästyskorkoineen.

YEL-vakuutuksen keskeinen osa on henkilön YEL-työtulon määrittely. YEL-työtulon perusteella määräytyy YEL-vakuutusmaksun ja myöhemmin myös eläkkeen suuruus. Se on pohjana myös useita sosiaalietuuksia, kuten vanhempain- ja sairauspäivärahoja sekä ansiosidonnaista työttömyysturvaa määritettäessä.

Yrittäjäeläkkeen maksun perustaksi ilmoitettua työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Tämän vuoksi työtulon määrään kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jo YEL-vakuutusta otettaessa.

YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 24,1 % työtulosta ja 53–62-vuotiailla 25,6 % työtulosta (2018). Aloittava yrittäjä saa eläkemaksusta alennuksen yhteensä neljän vuoden ajan. Uuden yrittäjän alennusprosentti vuonna 2018 on 22 %. Vuonna 2017 aloittavan yrittäjän YEL-maksu on 18,8 % työtulosta (alle 53-v ja 63–67-v),  ja 19,97 % työtulosta (53–62-v).

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Oman eläketurvan järjestämisen lisäksi taiteilija voi olla velvollinen järjestämään eläketurvan myös muille henkilöille. Näin on tilanne esimerkiksi produktiossa, jossa taiteilija palkkaa työntekijöitä työsuhteeseen hoitamaan produktioon liittyviä töitä. Tällöin taiteilijalle syntyy eläkevakuuttamisvelvollisuus työsuhteessa olevien henkilöiden osalta eli taiteilija toimii työnantajan asemassa.

Kuvataiteilijan työtulon määrittäminen YEL-vakuutuksessa

Eläketurvakeskus määrittelee vuosittain julkaisemassaan yrittäjän työtulo-oppaassa ohjeet yrittäjän YEL-työtulon määrittämiseksi. Opas sisältää yleisten ohjeiden lisäksi myös toimialakohtaiset ohjeet työtulon määrittelemiseksi eri aloilla.

Kuvataiteilijoiden osalta Eläketurvalaitos on julkaissut kaksi taulukon muotoon laadittua ohjetta kuvataiteilijan työtulon määrittelemiseksi. Yleisen, kaikkia kuvataiteilijoita koskevan ohjeen lisäksi on julkaistu erillinen, kuvanveistäjiä koskeva oma ohjeensa.

Eläketurvalaitoksen ohjeeseen sisältyviä taulukoita voi käyttää apuvälineenä neuvoteltaessa eläkelaitoksen kanssa yrittäjäeläkkeestä ja sen perusteena olevasta YEL-työtulosta.

Kuvataiteilijan yrittäjäeläkkeen perustana oleva työtulo määritellään Eläketurvalaitoksen ohjeen mukaan kuvataiteilijan vuosimyynnin perusteella seuraavasti.

Vuosimyynti, euroa/v       Yrittäjän työtulo, euroa/v

               – 11 000                              –   7 600
11 000 – 22 000                   7 600 – 10 000
22 000 – 33 000                10 000 – 12 000
33 000 – 43 000                12 000 – 15 000
43 500 –                              15 000 –

Vuosimyynnillä tarkoitetaan myyntiä, josta on vähennetty taiteellisen toiminnan aiheuttamat kustannukset. Jos taiteilija on arvonlisäverotuksen piirissä, tarkoitetaan vuosimyynnillä arvonlisäverotonta vuosimyyntiä, josta on vähennetty taiteellisen toiminnan kustannukset ilman arvonlisäveroa.

Kuvataiteilijoiden tulonhankintakustannukset vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi tulee YEL-vakuutuksen työtuloa määriteltäessä kiinnittää erityistä huomioita tulonhankintakustannusten huomioimiseen. Esimerkiksi suurta veistosta tekevän kuvanveistäjän työtila- ja materiaalikustannuksiin voi sisältyä ostettuja palveluja kuten valimo- ja kiviveistämökuluja.

Työtulon määrittely on erittäin tärkeää, koska sen perusteella määräytyvät monet yrittäjän toimeentuloon vaikuttavat etuudet, kuten vanhempain- ja sairauspäivärahat. Vapaan taiteilijan osalta ei todellisten tulojen määrällä ole näiltä osin mitään merkitystä, koska etuudet määräytyvät YEL-työtulon, ei todellisten tulojen perusteella.

Vuoden 2009 alusta YEL-työtulon lisäksi myös MYEL-vakuutettu apurahatulo vaikuttaa taiteilijoiden sosiaalietuuksien määrään.

Vuoden 2009 alusta lukien kaikki alarajan (3 828,13 euroa ja myönnetty vähintään 4 kk työskentelyyn, 2018) ylittävät apurahat kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelain eli MYEL:n piiriin, eikä niitä huomioida määriteltäessä YEL-työtuloa. Myös ennen vuotta 2009 myönnettyihin ja edelleen maksussa oleviin valtion 5-vuotisiin tai pidempiin apurahoihin liittyy erillinen valtion eläketurva, eikä niitä huomioida YEL-työtuloa määritettäessä.

LINKIT
Yrittäjän työtulo-opas (Eläketurvakeskus)

JÄSENLIITTOJEN JÄSENILLE
Kuntoutus
Huoltosäätiö

Avainsanat: , ,