Verotuksessa huomioitavat uudistukset ja veroilmoitusten määräpäivät

Uudet verokortit

Verokortit ovat muuttuneet vuoden 2019 alusta lähtien. Jatkossa kaikkiin vuoden aikana kertyviin tuloihin käytetään yhtä verokorttia. Siten esimerkiksi palkalle ja työkorvaukselle on jatkossa sama verokortti. Erillisistä sivutulo- ja freelancer-verokorteista on luovuttu ja saman verokortin voi antaa usealle eri työnantajalle. Lisäksi verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden tuloille.

Uudet verokortit saapuvat viimeistään 16.1.2019. Uuden verokortin tuloraja pohjautuu yleensä vuoden 2017 tietoihin. Mikäli vuoden 2019 tulot tai vähennykset poikkeavat vuoden 2017 tilanteesta, kannattaa tilata uusi verokortti.

Jos vuosituloraja ylittyy, vero maksetaan lisäprosentin mukaan. Tästä syystä omien tulojen kertymistä on tärkeää seurata vuoden aikana. Mikäli verokortin vuosituloraja on ylittymässä, kannattaa tilata uusi verokortti verottajalta. Vuoden aikana verokorttia voi myös muuttaa milloin tahansa Omavero-palvelussa.

Veroilmoitusten määräpäivät vuonna 2019

Vuoden 2018 arvonlisäveroista on annettava ilmoitus viimeistään 28.2.2019. 

Kalenterivuosimenettelyssä olevien arvonlisäverovelvollisten taiteilijoiden tulee antaa veroilmoitus oma-aloitteisista veroista viimeistään 28.2.2019. Se on samalla vuodelta 2018 maksettavan arvonlisäveron eräpäivä.

Arvonlisäverovelvolliset taiteilijat ilmoittavat arvonlisäverot Omavero-palvelussa tai lomakkeella Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista.

Arvonlisäveroilmoitus tulee antaa, jos taiteilija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoitus annetaan, vaikka vuoden aikana ei olisi ollut arvonlisäverollisia myyntejä tai ostoja. Verohallinto ei lähetä oma-aloitteisten verojen maksamiseen erillistä tilisiirtolomaketta. Kaikesta arvonlisäverollisesta toiminnasta annetaan vain yksi arvonlisäveroilmoitus, vaikka toimintaa olisikin harjoitettu useammalla paikkakunnalla tai toimipisteessä.

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus on annettava viimeistään 2.4.2019.

EVL:n nojalla verotettavan yrittäjän tulee antaa veroilmoitus viimeistään 2.4.2019. Yrittäjä ilmoittaa taiteellisen toiminnan tulot ja kulut lomakkeella 5 (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus -lomake). Lomakkeella 5 ilmoitetaan vain elinkeinotoimintaan liittyvät tulot, kulut, varat ja velat.

Yrittäjän tulee antaa veroilmoitus, vaikka verovuonna 2018 ei olisi ollut varsinaista toimintaa.


Tuloveroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa

Tuloveroilmoitus on annettava joko 7.5., 14.5. tai 21.5.2019 mennessä sen mukaan, mitä kunkin henkilön esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty viimeiseksi palautuspäiväksi. Verottaja lähettää vuoden 2018 esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuussa. Se tulee tuolloin näkyviin myös jokaisen omassa Omavero-palvelussa. Esitäytettyä veroilmoitusta voi täydentää Omavero-palvelussa tai paperisin lomakkein toukokuussa olevaan määräpäivään asti.

Palkkatulot, jotka on saatu työsuhteessa, ovat jo valmiiksi esitäytetyssä veroilmoituslomakkeessa. Esitäytetyssä veroilmoituksessa merkittyihin tuloihin kohdistuvat kulut ilmoitetaan lomakkeella 50A.

Henkilöverotettavan ammattitaiteilijan tulot ja kulut – Uudet lomakkeet

Verohallinto on muuttanut veroilmoituksessa käytettäviä lomakkeita ja poistanut käytöstä lomakkeen 15 ”Taiteilijan ja freelancerin tulot”. Ennen lomakkeella 15 ilmoitetut tiedot annetaan nykyisin käyttäen kahta eri lomaketta: lomake 10 ”Apurahat” ja lomake 11 ”Tulonhankkimistoiminta”. Muutos koskee jo verovuoden 2018 veroilmoitusta.

Lomakkeilla 10 ja 11 ilmoitetaan ne taiteellisesta toiminnasta saadut tulot ja apurahat, joita ei ole esitäytetyssä veroilmoituksessa. Samoin taiteellisen toiminnan kulut ilmoitetaan näillä lomakkeilla.

Lomakkeella 11 ilmoitetaan sellaiset taiteellisesta toiminnasta saadut tulot, jotka puuttuvat kokonaan esitäytetystä veroilmoituksesta, sekä näihin liittyvät kulut.

Lomakkeella 10 ilmoitetaan saadut apurahat, stipendit ja tunnustuspalkinnot sekä apurahoihin kohdistuvat kulut. Apurahat ilmoitetaan lomakkeella joko verovapaana tai veronalaisena apurahana riippuen siitä, mihin tarkoitukseen apuraha on myönnetty, kuka tai mikä taho apurahan on myöntänyt ja mikä on henkilön vuodessa saaman apurahan tai apurahojen yhteismäärä.

Lomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät verottajan verkkosivuilta.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies antaa verotukseen liittyvää neuvontaa jäsenjärjestöjen jäsentaiteilijoille: Yhteystiedot

Avainsanat: