Ylimääräinen taiteilijaeläke

Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. Taiteiljaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana henkilölle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä alle 60-vuotiaalle. Tällaiseksi erityiseksi syyksi, jonka perusteella eläke voidaan myöntää tätä nuoremmalle, voidaan katsoa terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Taiteilijaeläkettä ei yhteensoviteta muiden eläkkeiden kanssa, vaan se maksetaan taiteilijan muiden eläkkeiden (myös kansaneläkkeen) päälle. Poikkeuksena on takuueläke, jota taiteilijaeläkkeen saaja ei käytännössä saa.

Taiteilijaeläke on veronalaista tuloa, ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2018 täysi eläke on 1 343,98 euroa, osaeläke tästä puolet eli 671,99 euroa.

Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot. Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.

Eläkkeeseen vaikuttavina pysyvinä tulona pidetään ensisijaisesti hakijan kuukausittaista eläketuloa. Jos eläkettä ei ole vielä myönnetty, voidaan käyttää laskennallista eläketuloa. Eläkettä määriteltäessä otetaan huomioon pääomatulo, jos sitä on pidettävä pysyväisluontoisena.

Määrän ylittyessä voidaan eläke myöntää osaeläkkeenä.

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta ylittävät kaksi kertaa taiteilijaeläkkeen määrän eli 2 687,96€/kk (v. 2018), ei eläkettä enää myönnetä.

Alla olevaan taulukkoon on koottu taiteilijaeläkkeen tulorajat ja eläkkeen määrät vuonna 2018.

Pysyvät tulot kansaneläkettä lukuunottamatta (euroa) Taiteilijaeläkkeen määrä (euroa)
              – 1 343,98 1 343,98
1 343,98 – 2 687,96 671,99
2 687,96 –

 

Osaeläke on mahdollista korottaa täydeksi eläkkeeksi, jos pysyvät tulot jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.

Taiteilijaeläkkeet ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta haettaviksi. Taiteen edistämiskeskus myöntää eläkkeen hakemuksesta saatuaan asiasta valtion taidetoimikunnan lausunnon. Eläkettä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

Taiteilijaeläkkeitä oli vuoden 2015 lopussa maksussa kaikkiaan 1061 henkilölle. Hakemuksia on vuositasolla ollut noin 500 kpl. Hakijoista noin 10 % on saanut myönteisen eläkepäätöksen. Vuonna 2015 hakijoita oli 517, ja uusia taiteilijaeläkkeitä myönnettiin yhteensä 60 hakijalle.

Lisätietoja taiteilijaeläkkeestä ja hakemuslomakkeet löytyvät jatkossa Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.

 

LINKIT
Taiteen edistämiskeskus

Avainsanat: ,