Mistä kuvataiteilijan eläke koostuu?

Kelan maksamat eläkkeet Työeläke
Kansaneläke on 628,85 € / kk, mikäli henkilölle ei ole kertynyt työeläkettä.
Avio- tai avo-liitossa asuvan kansaneläke
on 557,79 €/kk.
Takuueläke takaa sen, että eläke on aina vähintään 784,52 €/kk. Muut eläkkeet kuten lesken-eläke ja työky-vyttömyyseläke Kertyy TYEListä, MYEListä ja YEListä
 1. jos kaikki
  eläkkeet ovat
  yhteensä alle
  777,84 €/kk
  Takuueläke
  784,52 €/kk*
 2. jos työeläke ja
  muut eläkkeet
  ovat yhteensä yli
  777,84 €/kk* mutta
  alle 1 158** tai 1 300 €/kk***
  kansaneläke
  +
  kertynyt työeläke
 3. jos työeläke
  on yli
  1 158** tai 1 300 €/kk***
  kertynyt
  työeläke
 4. Taiteilija voi hakemuksesta saada valtion ylimääräistä taiteilijaeläkettä.
  Taitelijaeläke on tuloista riippuen enimmillään 1 343,98 €/kk * ja osaeläke puolet siitä.
  Taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.
  taiteilija­
  -eläke
* vuonna 2019
** parissuhteessa elävä, vuonna 2019
*** yksin asuva, vuonna 2019

Avainsanat: , ,

Eläke ennen vuotta 2009 myönnetyistä taiteilija-apurahoista (Keva)

Erialaiset apurahat ja stipendit eivät pääsääntöisesti ole kerryttäneet lakisääteistä työeläkettä ennen vuotta 2009. Poikkeuksen tästä on muodostanut taiteilijaeläke, joka perustuu taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin. Lain nimi muuttui vuoden 2013 alusta laiksi valtion taiteilija-apurahoista.

Ne eläkkeet, joihin liittyy edellä mainittu taiteilijaprofessorien viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukainen eläketurva, hoidetaan Kevassa.

Oikeus eläkkeeseen ennen vuotta 2009 myönnetyn taiteilija-apurahan perusteella

Valtion taiteilija-apurahoista annetun lain mukaan eläkettä karttuu tietyin edellytyksin 3-, 5- ja 15-vuotisista taiteilija-apurahoista.

Ennen vuotta 1996 eläkeoikeus oli ns. pitkäaikaisista 15-vuotisista taiteilija-apurahoista, sekä näihin liittyen lyhyemmistä, 3- ja 5- vuotisista apurahoista. Näiden vanhojen apurahakausien osalta eläkeikä on 63 vuotta.

Vuoden 1996 alusta alkaen taiteenharjoittajalla, joka saa viisivuotista taiteilija-apurahaa, on oikeus vanhuuseläkkeeseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Apurahaa saaneen jälkeen on oikeus perhe-eläkkeeseen. Näiden säännösten nojalla myönnettyjen apurahakausien eläkeikä on 65 vuotta.

Taiteilija-apurahaeläkkeen määrä ajalta ennen vuotta 2009

Eläkkeen perusteena oleva palkka on taiteilija-apuraha sellaisena kuin se on eläkkeen alkamishetkellä. Eläkettä karttuu 2,2 % / vuosi jokaiselta eläkeajaksi luettavalta kuukaudelta.

Taiteilija-apurahaeläkkeet lasketaan soveltaen vuoden 2004 loppuun asti voimassa olleita valtion eläkelain säännöksiä. Taiteilija-apurahaeläkkeessä on enimmäismäärä, ja eläkkeeseen yhteensovitetaan 31.12.2004 mennessä karttuneet työeläkkeet.

Eläkettä haetaan lakisääteisen eläkejärjestelmän hakemuslomakkeella. Hakemus tulee toimittaa Kevaan.

Apurahansaajien eläketurva 1.1.2009 jälkeen Melassa

Vuonna 2009 apurahansaajien eläketurva tuli osaksi maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaan vakuutettuja toimia. Apurahan saajan on itse otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vuonna 2008 ja sen jälkeen myönnetyt valtion viisivuotiset taiteilija-apurahat vakuutetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela). Hakemus eläkkeestä tulee toimittaa Melaan. Lue lisää

Avainsanat: ,

Taiteilijan eläketurva

Taiteilijan eläketurva voi koostua kansaneläkkeestä, takuueläkkeestä, työeläkkeestä ja taiteilijaeläkkeestä.

Kansaneläke. Vuonna 2018 kansaneläkettä myönnetään 628,85 euroa /kk, mikäli henkilölle ei ole kertynyt lainkaan työeläkettä. Puolison tulot alentavat kansaneläkettä niin, että avo- tai avioliitossa asuvan kansaneläke on 557,79 /kk. Eläkkeelle siirtyvän, pienituloisen palkansaajan tai yrittäjän kansaneläke leikkaantuu suhteessa työeläkkeeseen asteittain. Jos työeläkettä saavan työeläkkeen määrä ylittää 1.158 euroa/kk (parisuhteessa elävä) tai 1.300 euroa/kk (yksin asuva), ei kansaneläkettä enää myönnetä, vaan eläkkeensaaja saa yksinomaan työeläkettä.

Takuueläke. Vuonna 2011 voimaan tullut takuueläke on vähimmäiseläke. Sen täysi määrä on 775,27 euroa (2018). Täyden takuueläkkeen saavat ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä.

Työeläke. Työeläkettä taiteilijalle kertyy työsuhteessa tehdystä työstä, taiteilijan itsensä mahdollisesti maksamasta yrittäjäeläkkeestä sekä vuoden 2009 alusta lukien myös melkein kaikista työskentelyapurahoista.

Taiteilijat voivat olla työntekijän eläkelain (TyEL), yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) ja apurahojen osalta maatalousyrittäjien työeläkevakuutuksen (MYEL) piirissä.

Ylimääräinen taiteilijaeläke. Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää ylimääräinen taiteilijaeläke. Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

 

LINKIT
KELA – eläkeläisen tuet
Eläketurvakeskus
Työeläke.fi

Avainsanat: , ,

Taiteilija työkyvyttömyyseläkkeellä

Taiteilijan työkyky voi alentua monesta syystä. Kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon estyessä sairauden, vian tai vamman seurauksena, voi taiteilijalla olla mahdollisuus jäädä joko täydelle tai osittaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä edeltää yleensä noin vuoden sairastaminen. Edellytykset ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen selvitetään ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen tekemistä.

Työkyvyttömyyseläkettä voi saada työeläkkeenä tai kansaneläkkeenä. Työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää myös määräaikaisesti, jolloin sen nimi on kuntoutustuki.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi tehdä töitä työkyvyttömyyttä edeltävien ansioiden mukaan määräytyvien ansiorajojen puitteissa. Myöskään taiteen tekeminen ei työkyvyttömyyseläkkeellä ole kiellettyä.

Myös täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi jatkaa ammatillista, taiteellista toimintaa edellyttäen, että yhteenlasketut ansiot jäävät alle 40 % aiemmasta vakiintuneesta ansiotasosta. Osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tämä prosentti on 60 %. Henkilökohtaisesta ansiorajasta riippumatta saa kuitenkin ansaita 743,83 €/kk ilman, että se vaikuttaa eläkkeen maksamiseen.

Verotuksen näkökulmasta taiteilija ei suoraan työkyvyttömyyseläkkeen perusteella menetä ammattitaiteilijan asemaansa. Verotuksessa ammattitaiteilijana pidetään henkilöä, joka osoittaa toimivansa säännöllisesti jollakin taiteen alalla. Osoituksena tästä voi olla esimerkiksi työsuhde taidelaitokseen, näyttelyiden pitäminen, teosten myyminen, koulutus taidealan oppilaitoksessa ja ammatillisen taidejärjestön jäsenyys. Tähän ei työkyvyttömyyseläke itsessään tuo muutosta.

Verotuksen kannalta olennaista on se, jatkaako taiteilija eläkkeellä ollessaan ammattimaista toimintaansa. Jos taiteen harjoittaminen muuttuu harrastusluonteiksi, ei esimerkiksi vähennysten tekeminen verotuksessa ole enää mahdollista.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi edelleen hakea apurahoja. Apurahojen osalta kannattaa kuitenkin huomioida, että MYEL-vakuuttamista edellyttävät apurahat otetaan huomioon työansiossa. MYEL-vakuuttamisvelvollisuus on työskentelyapurahoissa, joiden kesto on vähintään 4kk ja euromäärältään vähintään 1259,53 euroa (eli vuositasolla 3 778,59 euroa).

Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva taiteilija on samanaikaisesti useammassa työsuhteessa tai työsuhteen rinnalla harjoittaa yrittäjyydeksi katsottavaa toimintaa, tarkastellaan kaikkien ansioiden yhteismäärää työansiota laskettaessa.

Yrittäjätoimintaa harjoittavan henkilön ja apurahansaajan työansioina pidetään sitä työtuloa, joka henkilölle olisi vahvistettava YEL:n ja MYEL:n nojalla.

Työkyvyttömyyseläkkeellä saadut ansiot jaksotetaan. Kun ansio maksetaan kerralla useamman kuukauden ajalta, jaetaan saatu ansio niiden kuukausien lukumäärällä, joiden aikana työ on tehty.

Työkyvyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa otetaan huomioon pääsääntöisesti kaikki sellaiset eläkkeen perusteena olevat työansiot, jotka ovat vastiketta työstä. Esimerkiksi tekijänoikeuskorvaukset eivät ole korvausta tehdystä työstä, eivätkä siten vaikuta eläkkeeseen.

Myös ennen työkyvyttömyyttä tehtyihin teoksiin liittyvät näyttelykorvaukset ja teosmyynnit jäävät työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavien työtulojen ulkopuolelle. Tällöin ansio perustuu sellaiseen työhön, joka on tehty ennen eläkkeelle siirtymistä, eikä tällaista työansiota oteta huomioon työkyvyttömyyseläkkeellä saatuna työansiona.

Jos työtulot ylittävät säännönmukaisesti 40 % aiemmasta keskiansiosta, on työkyvyttömyyseläke mahdollista muuttaa osittaiseksi, jolloin työtulot voivat nousta 60 % entisistä ansioista. KELA:n maksaman työkyvyttömyyseläkkeen voi myös jättää lepäämään kokonaan työjakson ajaksi. Eläke voi olla lepäävänä kerrallaan vähintään kolme kuukautta ja enintään kaksi vuotta. Lepäämisen ajalta henkilölle voidaan tietyin edellytyksin maksaa ylimmän vammaistuen suuruista tukea.

Säännölliseksi muodostuneet, ansiorajan ylittävät tulot voivat johtaa työkyvyttömyyseläkkeen tarkistukseen ja työkyvyn uudelleenarviointiin. Tämä voidaan tehdä esim. eläkekassan aloitteesta. Oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole, jos työansiot ylittävät 40 % työkyvyttömyyden alkamista edeltävästä vakiintuneesta keskiansiosta, ellei ansiorajan ylitys ole tilapäistä.

 

LINKIT
KELA – työkyvyttömyys
Työeläke.fi
Eläketurvakeskus
KELA:n etuusohje: työkyvyttömyyseläke (pdf)

Avainsanat:

Ylimääräinen taiteilijaeläke

Taiteilijalle voidaan erillisestä hakemuksesta myöntää valtion ylimääräinen taiteilijaeläke. Taiteiljaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana henkilölle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä alle 60-vuotiaalle. Tällaiseksi erityiseksi syyksi, jonka perusteella eläke voidaan myöntää tätä nuoremmalle, voidaan katsoa terveydentilasta johtuva pysyvä työkyvyttömyys.

Taiteilijaeläkettä ei yhteensoviteta muiden eläkkeiden kanssa, vaan se maksetaan taiteilijan muiden eläkkeiden (myös kansaneläkkeen) päälle. Poikkeuksena on takuueläke, jota taiteilijaeläkkeen saaja ei käytännössä saa.

Taiteilijaeläke on veronalaista tuloa, ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2018 täysi eläke on 1 343,98 euroa, osaeläke tästä puolet eli 671,99 euroa.

Eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot. Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.

Eläkkeeseen vaikuttavina pysyvinä tulona pidetään ensisijaisesti hakijan kuukausittaista eläketuloa. Jos eläkettä ei ole vielä myönnetty, voidaan käyttää laskennallista eläketuloa. Eläkettä määriteltäessä otetaan huomioon pääomatulo, jos sitä on pidettävä pysyväisluontoisena.

Määrän ylittyessä voidaan eläke myöntää osaeläkkeenä.

Jos hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläkettä lukuun ottamatta ylittävät kaksi kertaa taiteilijaeläkkeen määrän eli 2 687,96€/kk (v. 2018), ei eläkettä enää myönnetä.

Alla olevaan taulukkoon on koottu taiteilijaeläkkeen tulorajat ja eläkkeen määrät vuonna 2018.

Pysyvät tulot kansaneläkettä lukuunottamatta (euroa) Taiteilijaeläkkeen määrä (euroa)
              – 1 343,98 1 343,98
1 343,98 – 2 687,96 671,99
2 687,96 –

 

Osaeläke on mahdollista korottaa täydeksi eläkkeeksi, jos pysyvät tulot jäävät alle taiteilijaeläkkeen määrän.

Taiteilijaeläkkeet ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta haettaviksi. Taiteen edistämiskeskus myöntää eläkkeen hakemuksesta saatuaan asiasta valtion taidetoimikunnan lausunnon. Eläkettä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

Taiteilijaeläkkeitä oli vuoden 2015 lopussa maksussa kaikkiaan 1061 henkilölle. Hakemuksia on vuositasolla ollut noin 500 kpl. Hakijoista noin 10 % on saanut myönteisen eläkepäätöksen. Vuonna 2015 hakijoita oli 517, ja uusia taiteilijaeläkkeitä myönnettiin yhteensä 60 hakijalle.

Lisätietoja taiteilijaeläkkeestä ja hakemuslomakkeet löytyvät jatkossa Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta.

 

LINKIT
Taiteen edistämiskeskus

Avainsanat: ,

Apurahojen eläkevakuuttaminen (MYEL)

Apurahansaajat ottavat MYEL-vakuutuksen Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta eli Melasta.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia 18-67-vuotiaita apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn apurahan vuonna 2009 tai sen jälkeen seuraavin edellytyksin

 1. apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn Suomessa (= työskentelyapuraha),
 2. määrältään se on vähintään 1 276,04 euroa eli vuositasolla 3 828,13 euroa (vuonna 2018).

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske alle 18-vuotiaita eikä yli 68-vuotiaita. Myöskään vanhuuseläkkeellä oleva ei voi ottaa vakuutusta.

Vakuuttamisvelvollisuus on rajattu työskentelyapurahoihin, eikä siten koske pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja kuten matka-apurahoja.

Mikäli apuraha sisältää sekä työskentelyyn että kuluihin myönnetyn osuuden, vähennetään apurahasta kuluihin tarkoitettu osuus.

Eläkevakuutus määräytyy sekamuotoisissa apurahoissa apurahan työskentelyyn tarkoitetun osuuden perusteella. Tällöin apurahansaajan tulee itse esittää Melalle selvitys siitä, kuinka kulujen ja työskentelyn osuus apurahassa jakautuu, ellei sitä ole myöntöpäätöksessä eritelty.

Eläkevakuuttaminen koskee myös työryhmässä apurahan turvin tehtävää työtä, mikäli muut vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Työryhmän vetäjän vastuulla on ilmoittaa tällaisista apurahoista Melalle.

Eläkevakuutuksen lisäksi Melassa vakuutettu apurahansaaja saa vakuutuksen työtapaturmien varalle. Vakuutusturvaan kuuluu lisäksi ryhmähenkivakuutus ja perhe-eläke kuolemantapauksen varalle.

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Apurahansaajan äitiys-, sairaus- ja työttömyyspäivärahat määritetään Melassa vakuutetun työtulon perusteella.

Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluu myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely. Ulkomaan työskentelyn, esimerkiksi residenssijakson osalta tulee erikseen varmistaa vakuutuksen voimassaolo ulkomailla.

Apurahansaajien eläkevakuuttamisesta on lisätietoa Melan kotisivuilta. Myös vakuutushakemuksen täyttäminen onnistuu verkossa.

Mela neuvoo apurahansaajia kaikissa apurahojen eläkevakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Melan apurahansaajien neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 435 2650.

 

LINKIT:
Apurahansaajan MYEL-vakuutusopas (pdf)
Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Avainsanat: , ,

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Taiteilija voi tulla yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin, mikäli hän tekee taiteellista työtä ansiotarkoituksessa.

Yrittäjäeläkkeen piiriin tuleminen ei vaadi oman yrityksen tai toiminimen perustamista eikä y-tunnusta, vaan yrittäjien eläkelain mukaiseksi yrittäjäksi voidaan katsoa henkilö, joka harjoittaa itsenäistä toimintaa ansaintatarkoituksessa. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi vapaa taiteilija.

Viranomainen voi määritellä taiteilijan yrittäjäksi, vaikka henkilö ei ole itse niin ajatellut tai eläkemaksua maksanut. Verottaja ilmoittaa taiteilijan yrittäjätoiminnasta Eläketurvakeskukselle, mikäli veroilmoituksesta käy ilmi, että taiteellisesta toiminnasta saadut yrittäjätulot ylittävät määritellyt rajat.

Yrittäjä on itse huolehdittava eläkevakuutuksen hankkimista. Yrittäjän eläkevakuutus on pakollinen, mikäli työtulo on enemmän kuin 7 656,26 euroa vuodessa (2018), eikä henkilö kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin. Vapaaehtoiset eläkevakuutukset eivät korvaa lakisääteistä vakuutusta. Taitelija voi joutua verottajan Eläketurvakeskukselle tekemän, edellä mainitun ilmoituksen perusteella takautuvasti YEL:n piiriin. Tällöin hän joutuu maksamaan eläkemaksut viivästyskorkoineen.

YEL-vakuutuksen keskeinen osa on henkilön YEL-työtulon määrittely. YEL-työtulon perusteella määräytyy YEL-vakuutusmaksun ja myöhemmin myös eläkkeen suuruus. Se on pohjana myös useita sosiaalietuuksia, kuten vanhempain- ja sairauspäivärahoja sekä ansiosidonnaista työttömyysturvaa määritettäessä.

Yrittäjäeläkkeen maksun perustaksi ilmoitettua työtuloa ei voi muuttaa takautuvasti. Tämän vuoksi työtulon määrään kannattaa kiinnittää erityistä huomiota jo YEL-vakuutusta otettaessa.

YEL-vakuutusmaksu on alle 53-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 24,1 % työtulosta ja 53–62-vuotiailla 25,6 % työtulosta (2018). Aloittava yrittäjä saa eläkemaksusta alennuksen yhteensä neljän vuoden ajan. Uuden yrittäjän alennusprosentti vuonna 2018 on 22 %. Vuonna 2017 aloittavan yrittäjän YEL-maksu on 18,8 % työtulosta (alle 53-v ja 63–67-v),  ja 19,97 % työtulosta (53–62-v).

Eläkemaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Maksun voi vähentää myös puolison verotuksessa.

Oman eläketurvan järjestämisen lisäksi taiteilija voi olla velvollinen järjestämään eläketurvan myös muille henkilöille. Näin on tilanne esimerkiksi produktiossa, jossa taiteilija palkkaa työntekijöitä työsuhteeseen hoitamaan produktioon liittyviä töitä. Tällöin taiteilijalle syntyy eläkevakuuttamisvelvollisuus työsuhteessa olevien henkilöiden osalta eli taiteilija toimii työnantajan asemassa.

Kuvataiteilijan työtulon määrittäminen YEL-vakuutuksessa

Eläketurvakeskus määrittelee vuosittain julkaisemassaan yrittäjän työtulo-oppaassa ohjeet yrittäjän YEL-työtulon määrittämiseksi. Opas sisältää yleisten ohjeiden lisäksi myös toimialakohtaiset ohjeet työtulon määrittelemiseksi eri aloilla.

Kuvataiteilijoiden osalta Eläketurvalaitos on julkaissut kaksi taulukon muotoon laadittua ohjetta kuvataiteilijan työtulon määrittelemiseksi. Yleisen, kaikkia kuvataiteilijoita koskevan ohjeen lisäksi on julkaistu erillinen, kuvanveistäjiä koskeva oma ohjeensa.

Eläketurvalaitoksen ohjeeseen sisältyviä taulukoita voi käyttää apuvälineenä neuvoteltaessa eläkelaitoksen kanssa yrittäjäeläkkeestä ja sen perusteena olevasta YEL-työtulosta.

Kuvataiteilijan yrittäjäeläkkeen perustana oleva työtulo määritellään Eläketurvalaitoksen ohjeen mukaan kuvataiteilijan vuosimyynnin perusteella seuraavasti.

Vuosimyynti, euroa/v       Yrittäjän työtulo, euroa/v

               – 11 000                              –   7 600
11 000 – 22 000                   7 600 – 10 000
22 000 – 33 000                10 000 – 12 000
33 000 – 43 000                12 000 – 15 000
43 500 –                              15 000 –

Vuosimyynnillä tarkoitetaan myyntiä, josta on vähennetty taiteellisen toiminnan aiheuttamat kustannukset. Jos taiteilija on arvonlisäverotuksen piirissä, tarkoitetaan vuosimyynnillä arvonlisäverotonta vuosimyyntiä, josta on vähennetty taiteellisen toiminnan kustannukset ilman arvonlisäveroa.

Kuvataiteilijoiden tulonhankintakustannukset vaihtelevat suuresti. Tämän vuoksi tulee YEL-vakuutuksen työtuloa määriteltäessä kiinnittää erityistä huomioita tulonhankintakustannusten huomioimiseen. Esimerkiksi suurta veistosta tekevän kuvanveistäjän työtila- ja materiaalikustannuksiin voi sisältyä ostettuja palveluja kuten valimo- ja kiviveistämökuluja.

Työtulon määrittely on erittäin tärkeää, koska sen perusteella määräytyvät monet yrittäjän toimeentuloon vaikuttavat etuudet, kuten vanhempain- ja sairauspäivärahat. Vapaan taiteilijan osalta ei todellisten tulojen määrällä ole näiltä osin mitään merkitystä, koska etuudet määräytyvät YEL-työtulon, ei todellisten tulojen perusteella.

Vuoden 2009 alusta YEL-työtulon lisäksi myös MYEL-vakuutettu apurahatulo vaikuttaa taiteilijoiden sosiaalietuuksien määrään.

Vuoden 2009 alusta lukien kaikki alarajan (3 828,13 euroa ja myönnetty vähintään 4 kk työskentelyyn, 2018) ylittävät apurahat kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelain eli MYEL:n piiriin, eikä niitä huomioida määriteltäessä YEL-työtuloa. Myös ennen vuotta 2009 myönnettyihin ja edelleen maksussa oleviin valtion 5-vuotisiin tai pidempiin apurahoihin liittyy erillinen valtion eläketurva, eikä niitä huomioida YEL-työtuloa määritettäessä.

LINKIT
Yrittäjän työtulo-opas (Eläketurvakeskus)

JÄSENLIITTOJEN JÄSENILLE
Kuntoutus
Huoltosäätiö

Avainsanat: , ,