Ohjeita kuvataiteilijoille koronaviruksen vaikutuksista

Guidelines for visual artists on the impact of the coronavirus (In English)

Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimenpiteet koskettavat taide- ja kulttuurialaa monin tavoin. Työtilaisuuksien peruuntumiset, näyttelytilojen sulkeminen ja tilanteen synnyttämät muutokset vaikuttavat  myös kuvataiteilijoiden työskentelyyn ja toimeentuloon.

Yrittäjänä, y-tunnuksella tai muun työskentelymuodon piirissä työskentelevien taiteilijoiden kannattaa pitää kirjaa kaikista tulonmenetyksistään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana.

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteilijoiden työhön ja sosiaaliturvaan. Infopaketissa käsitellään esimerkiksi sairauspäivärahaa, työttömyyskorvausta, sopimuksia poikkeustilanteissa, tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyksiä, sekä itsensätyöllistäjän oikeutta korvauksiin tulonmenetystilanteessa.

Ohjeistusta päivitetään jatkuvasti lisätietojen myötä. Viimeisin päivitys 3.8.2020.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies Aura Lehtonen neuvoo jäsenjärjestöihimme kuuluvia taiteilijoita puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot löydät sivuiltamme.


Työtilaisuuksien peruuntuminen
Näyttelyn siirtyminen tai peruuntuminen
Työttömyyskorvaus
Lomautetun oikeus työttömyysetuuteen
Työtilaisuuksien peruuntumisen kattaminen vakuutuksesta
Tartuntatautipäiväraha
Sairauspäiväraha
Verotus
Residenssit ja apurahat
Yrityksen rahoitus ja lainat
Hyödyllisiä linkkejä


Työtilaisuuksien peruuntuminen

1.7.2020 asti valtiovallan päätöksiin perustuen yli 50 hengen tapahtumien peruuttamiselle on ollut force majeure -peruste sopimussuhteissa. Kun tilaaja peruu sovittuja tilaisuuksia, tulee tarkasteltavaksi taiteilijan ja tilaajan välinen sopimus. Sopimussuhteesta riippuu, saako taiteilija perutusta tilaisuudesta palkkion vai jääkö korvaus kokonaan saamatta. Tapahtumien ja tilaisuuksien yleisörajoitus poistui 1.8.2020.

Vastaus korvausten saamiseen riippuu osin siitä, onko sopimus tehty yrittäjän vai työntekijän roolissa. Lähtökohta on, ettei sitovaa sopimusta voi perua ilman force majeure -syytä. Force majeure -syytä tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Yrittäjän roolissa tehdyn sopimuksen tilanteesta ja korvausten maksamisesta tulee ensi sijassa neuvotella oman sopimuskumppanin kanssa. Pääsääntöisesti sopimussuhteessa noudatetaan sitä, mitä force majeure -tilanteista on sopimuksessa sovittu. Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa force majeure -ehdosta, voidaan siihen silti vedota. Myös Suomen Yrittäjät ovat koonneet oheisen tietopaketin, jossa käsitellään erilaisia sopimustilanteita.

Mikäli peruuntuneesta tapahtumasta on koitunut kuluja taiteilijalle itselleen eikä sopimuskumppani hyvitä näitä kuluja, voi ne ilmoittaa vähennyksinä omassa verotuksessa.

Jos toimeentulo on peruuntumisten takia vaarassa, voi työttömyyskassan jäsenenä kääntyä kassan puoleen. Lisäksi sivutoimisella yrittäjällä on oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Lähtökohtaisesti päätoimisen yrittäjän ansioon suhteutettu päivärahan saaminen edellyttää kuulumista yrittäjien työttömyyskassaan.

8.4.2020–31.12.2020 voimassa olevan lain mukaan yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea yritysmuodosta riippumatta, jos koronavirus on heikentänyt yrittäjän toimintaedellytyksiä tai tuloja. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen.

Työsuhteisella työntekijällä on oikeus palkkaansa enintään 14 päivän ajalta, kun työnteko on estynyt hänestä tai työnantajasta riippumattomasta syystä. Koronaviruspandemia voi olla tämänkaltainen riippumaton syy. Mikäli työn olisi tullut alkaa vasta seuraavien viikkojen aikana, 14 päivän ajanjako lasketaan perutun työn alkamisajankohdasta lähtien. Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa loppuu 14 päivän jälkeen. Tämän jälkeen työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen. Työttömäksi työnhakijaksi tulee ilmoittautua TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä päivänä palkanmaksun päätyttyä.

Eduskunta on hyväksynyt työlainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia 1.4.2020 alkaen. Muutoksilla voi olla vaikutusta yksityisen sektorin työnantajan lomautusprosessiin ja työsuhteisen työntekijän oikeuteen saada palkkaa lyhyemmältä kuin 14 päivän ajalta. Mikäli työntekijä lomautetaan, on lomauttamisessa noudatettava vähintään viiden päivän ilmoitusaikaa. Laki on voimassa 31.12.2020 asti.


Näyttelyn siirtyminen tai peruuntuminen

Jos taiteilijan näyttely peruuntuu, keskeytyy tai siirtyy koronaviruksen tai sen leviämisen estämiseksi tehtyjen varotoimenpiteiden vuoksi, taiteilijan tulee olla yhteydessä suoraan galleriaan tai näyttelyn järjestäjään. Suomen Taiteilijaseura suosittelee, että näyttelyn peruuntuessa taiteilijasta riippumattomasta syystä

  1. Mahdolliset, jo ennakkoon maksetut näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle sopimuksen ehdoista riippumatta.
  2. Jo käynnistyneiden, mutta koronan vuoksi keskeytyneiden näyttelyiden näyttelymaksut palautetaan taiteilijalle peruuntuneiden päivien osalta.

Näihin toimenpiteisiin ovat sitoutuneet myös Suomen Taiteilijaseuran jäsenliittojen ylläpitämät galleriat. Suomen Taiteilijaseura kannustaa taiteilijoita ja näyttelynjärjestäjiä tapauskohtaisesti sopimaan näyttelyiden siirtojärjestelyistä yhteisen ratkaisun löytämiseksi. Mahdollisessa riitatilanteessa jäsenjärjestöihimme kuuluvat taiteilijat voivat olla yhteydessä seuran lakimieheen.


Työttömyyskorvaus

Työttömäksi jääneen taiteilijan tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. 8.4.2020–31.12.2020 voimassa olevan lain mukaan yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea yritysmuodosta riippumatta, jos koronavirus on heikentänyt yrittäjän toimintaedellytyksiä tai tuloja. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan.

Eduskunta hyväksyi 1.6.2020 työttömyysetuuden suojaosan korottamisen 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa tai 279 eurosta 465 euroon neljän viikon aikana. Korotus on väliaikainen ja se on voimassa 1.6.–31.10.2020. Työttömyysetuuden määrään vaikuttavat kaikki ansiotulot, jotka ylittävät suojaosan. Suojaosa tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka voit ansaita ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuteesi.

Suomen Taiteilijaseuran Kuinka elää kuvataiteella -sivustolla on kattava ohjeistus työttömäksi jäävälle taiteilijalle. Ohjeistusta lukiessa on hyvä tiedostaa, että koronaviruspandemia tuo väliaikaisia muutoksia työttömyysturvalakiin.

Päätoimisesti itsensä työllistävän ja YEL-vakuutusta maksavan taiteilijan työttömyysturvaan vaikuttaa YEL-työtulon määrä. Esimerkiksi YEL-työtulon on vuonna 2020 oltava 13 076 €, jotta yrittäjän asemassa olevalla taiteilijalla olisi mahdollisuus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan jäsenenä ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttömyyspäivärahan saamisen yhtenä edellytyksenä on, että yrittäjätoiminta on ollut työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla olennaista ja työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehto täyttyy, jos yrittäjän YEL-työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa vuonna 2020 ja hän on toiminut yrittäjänä vähintään 15 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden 48 kuukauden aikana. Jos työssäoloehto ei täyty tai YEL-työtulo on tätä pienempi, yrittäjänä toimivalla taiteilijalla on kuitenkin oikeus Kelan maksamaan väliaikaiseen työmarkkinatukeen.

Sivutoimisesti itsensä työllistäneellä taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.


Lakimuutos: Yritystoiminta tai opinnot eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen

Eduskunnan 30.3.2020 hyväksymä lakimuutos laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen sekä nopeuttaa työttömyysetuuden hakemista ja saamista. 1.4.2020 alkaen työstä lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan tai opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.12.2020 asti.

Merkittävin muutos on se, että työnhakijaksi ilmoittautuvalla lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan tai yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.


Työtilaisuuksien peruuntumisen kattaminen vakuutuksesta

Ammatillisiin vahinkoihin liittyvä vakuutus tulisi olla taiteilijalla itsellään tai hänen sopimuskumppanillaan. Työn tilaajalta voi tiedustella, korvaako heidän vakuutuksensa syntyneitä kuluja.  Force majeure -tilanteista aiheutuneita kuluja vakuutukset kattavat harvoin. Poikkeuksen muodostaa esimerkiksi epidemiaan liittyvä keskeytysvakuutus ja peruuntunut työtilaisuus näkyy liikevaihdon menetyksenä. Tällöin korvausta voi hakea keskeytysvakuutuskatteen menetyksestä.


Tartuntapäivärahan hakeminen karanteenin vuoksi

Yrittäjä, joka on määrätty tartuntataudin leviämisen estämiseksi pois työstä, eristettäväksi tai karanteeniin on oikeutettu saamaan tältä ajalta Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Karanteenimääräys on henkilökohtainen ja sen tekee lääkäri. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsi on määrätty karanteeniin, eikä huoltaja voi tästä syystä tehdä työtään.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Poikkeuksellisesti kyseeseen voi tulla työsopimustilanteissa työehtosopimuksen mukainen sairausloma-ajan palkka.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen karanteenista. Ansionmenetyksen määrä on osoitettava kirjallisesti. Peruuntuneista töistä ja tilaisuuksista on tullut etukäteen kirjallisesti sopia ja peruuntumisilmoitus tulee myös olla kirjallinen. Päivärahaa ei makseta kuitenkaan loman ajalta.

Kela voi maksaa päivärahaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle.

Lue lisää Kelan sivuilta


Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin.

Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää.

Lisätieto sairauspäivärahasta löytyy Kelan sivulta.


Verotus

Verohallinto on selvittämässä helpotuksia verojen maksujärjestelyn ehtoihin yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Verohallinnon sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa tilanteesta.

Lisäksi verohallinto tehostaa muun muassa alv-palautusten käsittely aikoja, maksujärjestelyitä, ennakkoverojen muutoksia, myöhästymismaksujen perimättä jättämisiä ja veroilmoitusten lisäajan hakemuksia.

Verottaja on tarjonnut mahdollisuuden hakea yrityksen veroilmoitukselle lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Erityiseksi syyksi lasketaan esimerkiksi sairastuminen.

Verottaja on tarjonnut myös lisää maksuaikaa henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Jos sinulla on maksuvaikeuksia tai ongelmia maksaa verot määrätyssä ajassa, voit hakea maksujärjestelyä.

Voimassa olevan maksujärjestelyn aikana yritystä ei poisteta ennakkoperintärekisteristä, eikä maksujärjestelyyn sisältyvää verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Maksujärjestelyn ehtoja noudattamalla Verohallinto ei myöskään lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon.

Maksujärjestelyyn voi hakea täältä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/maksujarjestely/

Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi.

Verottaja on myös antanut ohjeistuksen, miten ilmoittaa somealustoilta, striimauksesta tai vastikkeellisista rahoituskampanjoista kertyvät tulot. Lisätietoa verottajan sivuilla.


Residenssit ja apurahat

Jos virusepidemia estää tai hankaloittaa työntekoa, apurahalla työskentelevien taiteilijoiden on hyvä olla yhteydessä suoraan apurahan myöntäneeseen organisaatioon ja selvittää suositus matka- tai työskentelyapurahan käyttämisestä poikkeustilanteessa. Moni rahoittaja on jo tarjonnut joustoa apurahojen käytön ja hankesuunnitelmien osalta. Residenssien osalta tilanne vaihtelee.

Epidemian takia menetetyistä konferenssimaksuista, matkakuluista ja muista kuluista kannattaa olla yhteydessä suoraan siihen tahoon, jolle maksut on maksettu. Lisäksi kannattaa tarkistaa, ovatko esimerkiksi lento- ja autovuokrayritykset asettaneet uusia peruutus- ja muita ehtoja tässä tilanteessa ja myöntänyt jo ostetuille lipuille muutosoikeuden.

Apurahoista maksettaviin Mela maksuihin voi saada lykkäystä. Eräpäivän siirtomahdollisuus koskee vakuutusmaksulaskuja, joiden alkuperäinen eräpäivä on ajalla 10.4.–31.7.2020. Näiden laskujen eräpäivää voi siirtää korottomasti enintään kolmella kuukaudella eteenpäin. Eräpäivän siirtäminen onnistuu ottamalla yhteyttä Melan vakuutusmaksulaskutukseen  p. 029 435 2690. Maksuajan pidentämisestä on sovittava aina erikseen. Lue lisää Melan sivuilta. Lisäksi MELA on kerännyt tietoa liittyen koronavirukseen ja apurahansaajan vakuuttamiseen.

Kokoamme erilaisia koronavirustilanteeseen liittyviä apurahoja, avustuksia ja tukimuotoja ilmoitustaulumme koronatuki-kategorian alle.


Yrityksen rahoitus ja lainat

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta tukea koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2 000 euroa ja sen hakeminen tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta.

ELY-keskuksilta tukea koronavirustilanteessa voivat hakea yritykset, jossa työskentelee enintään viisi henkilöä.

Hallitus on tehnyt linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista, kunhan eduskunta hyväksyy lain.

Useat pankit ovat myös reagoineet yrittäjien ja itsensätyöllistäjien tulonmenetyksiin helpottamalla ja pidentämällä esimerkiksi lainan tai vuokrien maksuaikatauluja. Sekä yksityishenkilöiden, yrittäjien että itsensätyöllistäjiien kannattaa tiedustella omasta pankistaan tai omalta vuokranantajaltaan mahdollisista rahoitustarpeista ja muutoksista nykyisiin maksuohjelmiin.

Myös erilaiset säätiöt, organisaatiot ja toimijat pohtivat erilaisia keinoja tukea koronan vuoksi vaikeutunutta taloustilannetta. Kokoamme erilaisia koronavirustilanteeseen liittyviä apurahoja, avustuksia ja tukimuotoja ilmoitustaulumme koronatuki-kategorian alle.

YEL-vakuutusta maksavan taiteilijan on mahdollista saada useamman kuukauden verran viivästyskorotonta maksuaikaa eläkemaksuihin, joiden eräpäivä on 20.3.2020–30.6.2020 välisellä ajalla. Maksuajan sopimiseksi tulee olla yhteydessä työeläkeyhtiöön.


Hyödyllisiä linkkejä

KELAN yleissivu: https://www.kela.fi/korona

MELA: https://www.mela.fi/hyva-tietaa/koronavirus-ja-mela-turva/

TAKU: http://taku.fi/usein-kysytyt-kysymykset-koronavirus-ja-toiden-peruuntuminen/

TEME: https://www.teme.fi/fi/miten-koronavirus-vaikuttaa-tyoelamaan/

THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Journalistiliitto: https://journalistiliitto.fi/fi/ohjeita-freelancereille-koronaepidemian-varalta-miten-haen-sairauspaivarahaa-mita-jos-keikka-peruuntuu/

Muusikkojen Liiton ohje: https://www.muusikkojenliitto.fi/koronavirusepidemia/

Suomen Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Työ- ja elinkeinoministeriö: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan