Apurahakysely: Kuvataiteilijat hakevat melko pieniä apurahoja ja toivovat pitkiä työskentelyapurahoja

Suomen Taiteilijaseuran tekemän kyselyn mukaan ammattikuvataiteilijat hakevat tyypillisimmin alle 10 000 euron apurahoja. Taiteilijat uskovat, että pitkistä työskentelyapurahoista on suurin hyöty taiteelliselle kehitykselle. Apurahakauden tulosten mittaamista pidetään vaikeana. Taiteilijakuntaa jakaa kysymys siitä, pitäisikö apurahojen jakautua tasaisesti useille hakijoille vai pitäisikö harvojen taiteilijoiden saada suurempia apurahoja.

Suomen Taiteilijaseura kysyi lokakuussa ammattikuvataiteilijoilta, millaisia toiveita ja näkemyksiä heillä on liittyen yksityisten säätiöiden jakamiin apurahoihin. Kyselyyn tuli 134 vastausta.

Vastaajista valtaosa, 73 %, on naisia, 23 % miehiä ja muutama vastaaja ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Kyselyn vastaajat ovat urillaan eri vaiheissa, ja he jakautuvat melko tasaisesti kokemuksensa perusteella.  Alle viisi vuotta kuvataiteilijana on toiminut 9 % vastaajista, 5-10 vuotta 29 %, 10-20 vuotta 31 % ja yli 20 vuotta on toiminut 31 % vastaajista. Vastaajista 36 % kuuluu Taidemaalariliittoon, 35 % MUU ry:hyn, 16 % Valokuvataiteilijoiden liittoon, 7 % Suomen Taidegraafikoihin ja samoin 7 % Suomen Kuvanveistäjäliittoon.

Vastaajat olivat viimeisen vuoden aikana hakeneet sekä kohde- että työskentelyapurahoja. Molempia oli hakenut 75 % vastaajista. Vastaajat olivat hakeneet apurahoja eniten Taiteen edistämiskeskukselta ja yksityisiltä säätiöiltä.

Vain aniharva hakee yli 20 000 euron apurahaa

Taiteilijat hakivat tyypillisesti verrattain pieniä, alle 10 000 euron apurahoja. Yleisin haettu apurahasumma oli 5 000-10 000 euroa (27 % hakijoista). 23 % vastaajista oli hakenut 3 000-4 000 euron apurahaa ja 10 % vastaajista 1 000-2 000 euron apurahaa. 9 % vastaajista oli hakenut 10 000-20 000 euron apurahaa ja vain 5 % hakijoista oli hakenut yli 20 000 euron apurahaa.

Työskentelyapurahoista vastaajat hakivat eniten vuoden kestäviä apurahoja. Muiden kestojen suosio oli selvästi pienempi. Vain 19 % oli hakenut puolivuotista apurahaa. Yli 36 kuukauden apurahaa oli hakenut 18 % vastaajista. Puolta vuotta lyhyempiä apurahoja oli hakenut yhteensä vain muutama prosentti vastaajista.

 

Vähemmän monille vai enemmän harvoille?

Kysymys apurahojen jakamisesta jakaa vastaajia. 45 % toivoo, että säätiöt jakaisivat pienempiä summia useammalle taiteilijalle. 19 % toivoisi suurempia apurahoja harvemmille taiteilijoille. Yli kolmannes vastaajista ei kuitenkaan osaa sanoa kantaansa asiaan.

Laadullisista kysymyksistä vastaajilla oli suurin yksimielisyys siitä, että apuraha voi edistää sellaista taiteellisen työskentelyn kehittymistä, jonka tulokset näkyvät vasta apurahakauden päätyttyä. Tätä mieltä oli peräti 98 % vastaajista. Vastaajista 92 % oli sitä mieltä, että pitkä apuraha mahdollistaa taiteellisen kehityksen. Apurahahakemuksen laatimista pidettiin työläänä (87 %) ja taiteellisen työn laadun mittaamista hankalana (83 %).

Vastaajilla oli myös melko selkeä näkemys siitä, että apurahatyöskentelyn tulosten ei tarvitse olla mitattavia (53 %). Yksityiskohtaisen työsuunnitelman laatimista apurahakaudelle vastusti 43 % vastaajista. Lähes puolet, 49 %, uskoo että ratkaisevaa apurahahakemuksessa on jokin muu tekijä kuin ainutlaatuinen idea.

Apurahakysely Power Point -esityksenä