Prosentti taiteelle

Suomen Taiteilijaseura oli mukana vuosina 2014-2015 toteutettavassa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jossa edistetään prosenttiperiaatteen käyttöä. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että julkista rakennusta tai aluetta suunniteltaessa rakennuskustannuksista noin yksi prosentti varataan rakennuksen tai sen ympäristön taiteelliseen parantamiseen.
Taide tuo rakennettuun ympäristöön viihtyisyyttä ja persoonallisuutta, ja sen avulla voidaan vahvistaa alueen identiteettiä tai ratkaista ongelmia.

Arabianrannan taidekoordinaattori Tuula Isohanni esitteli alueen taideteoksia infotilaisuuden kävelykierroksella. Arabianrannan taidekoordinaattori Tuula Isohanni esitteli alueen taideteoksia kiertokävelyllä hankkeen esittelytilaisuuden yhteydessä.

Hankkeen verkkosivuilta (prosenttiperiaate.fi) löydät tietoa hankkeen järjestämistä koulutuksista ja tapahtumista.

Taiteen prosenttiperiaatteella tarkoitetaan sitä, että julkista rakennusta tai aluetta suunniteltaessa rakennuskustannuksista tietty osa, noin yksi prosentti, varataan rakennuksen tai sen ympäristön taiteelliseen parantamiseen.
Periaatetta voidaan soveltaa niin yksittäisen rakennuksen kuin kokonaisen asuinalueenkin rakentamiseen, sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Prosenttiperiaatteella toteutettuja teoksia on sijoitettu muun muassa asuinalueille, virastoihin, hoitolaitoksiin, kouluihin, päiväkoteihin ja muille julkisille paikoille.

Prosenttiperiaatetta käytetään, jotta ympäristöstä saadaan persoonallinen, innostava ja asukkaille viihtyisä. Taideteokset vaikuttavat koko alueen imagoon ja identiteettiin. Taiteen asettaminen muuallekin kuin museoiden ja gallerioiden seinille antaa laajalle joukolle ihmisiä mahdollisuuden kokea taidetta arjessaan. Samalla taiteilijat saavat lisää työmahdollisuuksia.
Prosenttiperiaate on kansainvälinen käytäntö, jonka juuret ovat 1920-luvulla. Periaatetta käytetään esimerkiksi Pohjois-Amerikan suurissa kaupungeissa  ja Pohjoismaissa. Suomen lähialueista Tukholma on tunnettu prosenttiperiaatteen laajasta soveltamisesta.

Suomessa valtioneuvosto teki jo vuonna 1956 päätöksen taideteosten hankkimisesta julkisiin rakennuksiin. Viime vuosikymmeninä prosenttiperiaatetta on tullut vahva kansainvälinen trendi. Prosenttiperiaatteen käyttäminen on noussut myös tekijäksi, jolla houkutellaan asukkaita uusiin kaupunginosiin. Ympäri Suomen on viime vuosina rakennettu tai ollaan parhaillaan rakentamassa kaupunginosia, joissa taide on sisällytetty olennaiseksi osaksi alueen imagoa. Tunnettuja esimerkkejä ovat Helsingin Arabianranta, Tampereen Vuores,  Joensuun Penttilänranta sekä Vantaan Leinelä.

Prosenttiperiaatteella toteutettuja julkisia taideteoksista voi selailla esimerkiksi Oulun kaupungin taidemuseon sivuilta ja Helsingin kaupungin taidemuseon sivuilta, jonka julkisten teosten hausta voi etsiä prosenttiperiaattella toteutettuja veistoksia hakusanalla ”prosentti”.

Prosessi

Prosenttiperiaatetta voidaan noudattaa monella tapaa. Valmiiseen rakennukseen voidaan ostaa taideteoksia tai teos voidaan tilata mittatilaustyönä taiteilijalta. Usein paras asiantuntija prosenttiperiaatetta koskevissa asioissa on alueellinen taidemuseo. Kuntien ja valtion lisäksi myös yritykset ja yhteisöt voivat toteuttaa prosenttiperiaatetta rakennushankkeissa.

Esimerkiksi Helsingissä prosenttiperiaatekohteiden taidehankintoja hoitaa rakennusvirasto yhdessä Helsingin kaupungin taidemuseon kanssa. Oulussa puolestaan prosenttiperiaatekohteiden kuvataidehankintoihin käytettävät määrärahat ovat Oulun kaupungin teknisen keskuksen rakennusbudjeteissa. Kuvataidehankinnoista päättää työryhmä, jossa on edustajat teknisestä virastosta, taidemuseosta, kohteen arkkitehti sekä käyttäjän edustaja. Salon kaupungissa taidehankinnoista päättää taidehankintatyöryhmä, jossa on edustus Taidemuseo Veturitallista, teknisestä virastosta, kulttuuritoimistosta ja siitä hallintokunnasta, jonka käyttöön tila valmistuu.

 Mikäli mahdollista, yhteys taiteilijaan kannattaa luoda jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tuolloin taiteilija voi neuvotella yhdessä arkkitehdin ja rakennuttajan kanssa taideteoksen sijoittamiseen liittyvistä asioista.

Tilaustyönä tehty taideteos sopii rakennukseen paremmin kuin jälkikäteen hankittu teos.

Teoksen tuottavan taiteilijan kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään teoksen kustannusarvio, koko, toteutustapa ja aikataulu. Kunkin prosenttiperiaatekohteen taiteilijavalintaan vaikuttaa rakennuksen tai alueen arkkitehti, joka on perehtynyt tilan vaatimuksiin.

Taidemaalariliiton verkkosivuilla on kattava taiteenhankintasivusto, joka on tuotettu osana ART 360 -hanketta. Sivustolta  löytyy käytännön ohjeita taidehankintoihin muun muassa rakennusprosessin yhteydessä.

Lisätietoa:
Prosenttitaide antaa virtaa! Varsinais-Suomen taidetoimikunnan ja Turun seudun kehittämiskeskuksen julkaisu

Taidetta arkeen – kolme mallia julkisen rakentamisen prosenttiperiaatteen edistämiseksi.

Taide rakennushankkeessa – opas tilaajalle

Toim. Järvipetäjä, Milla & Nikkilä, Aura. 2012. Suomen Rakennusmedia Oy.

Prosenttitaiteesta ART 360 -sivustolla

Prosenttiperiaatteen edistäminen 2014-2015 -hanke

Prosenttiperiaatteen edistäminen vuosina 2014-2015 on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka suunnitteluun ja toimeenpanoon osallistuvat alan järjestöt Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen säätiö ja Taiteen edistämiskeskus.Hankkeen tavoitteena on lisätä prosenttiperiaatteen mukaista taidetta ja toimintaa. Taiteen prosenttiperiaatteen edistäminen julkisessa rakentamisessa mainitaan Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa (2011).

Hanke tähtää prosenttiperiaatteen juurruttamiseen osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria sekä kunnallista ja maakunnallista päätöksentekoa. Ohjelmalla tähdätään myös tiedon lisääntymiseen ja kasaantumiseen sekä yhteistyön tiivistämiseen taiteen tilaajien kanssa. Hankkeen kohteena ovat niin päättäjät, suunnittelijat, rakennusala kuin taiteilijatkin. Näiden kohderyhmien lisäksi myös yleisön tuntemusta prosenttiperiaatteesta pyritään laajentamaan.