Taiteilija-yrittäjän työttömyysturva

Taiteilija, joka on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, katsotaan työttömyysturva-asioissa yrittäjäksi.

YEL-velvollisuus on taiteilijalla, jonka työ- tai virkasuhteen ulkopuolella tekemän taiteellisen toiminnan vuotuinen työtulo ylittää 7 645,25 euroa (2017), eikä henkilö kuulu saman toiminnan perusteella muun eläkelain piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuvataiteilijan (kuluilla vähennetyn) vuosimyynnin ollessa noin 11 000 euroa, on taiteilija velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen.

Vapaaehtoisella YEL-vakuutuksella ei ole suoraa vaikutusta työttömyysetuuksiin. Tällöin taiteilijaa voidaan pitää yrittäjänä ainoastaan muiden edellytysten täyttyessä. Apurahansaajaa ei pidetä MYEL-vakuutuksen perusteella yrittäjänä. (Katso apurahatilanteista erillinen ohje)

Jos taiteilijaa pidetään työttömyysturva-asiassa yrittäjänä, TE-toimisto arvioi, onko taiteellinen toiminta pää- vai sivutoimista. Päätoimisesti taiteilijatyöstä työllistyvällä taiteilijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Sivutoimisesti yritystoiminnassa työllistyvällä taiteilijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen.

Ratkaisevaa arvioitaessa taiteilija-yrittäjän työllistymistä on taiteellisen työn vaatima työmäärä. Jos työmäärä on niin suuri, että se estää kokoaikatyön vastaanottamisen, katsotaan työllistyminen päätoimiseksi eikä oikeutta työttömyysetuuteen ole.

TE-toimiston ratkaisu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki taiteellisen toiminnan työllistävyydestä saatu näyttö. Työmäärää koskeva arvio voidaan perustaa työnhakijan omaan kertomaan.

Taiteellinen toiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi sen vaatiman työmäärän vähäisyyden perusteella. Tämä koskee niin muiden töiden ohessa aloitettua taiteellista toimintaa kuin työttömänä aloitettua toimintaakin. Lisäksi taiteellinen toiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi esimerkiksi sillä perusteella, että taiteilija on taiteellisen työn ohella ollut samanaikaisesti myös ansiotyössä.

Taiteellinen toiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi taiteilijan aikaisemman työhistorian perusteella edellyttäen, että työssäolo ja taiteellinen työ on ollut samanaikaista. Käytännössä toiminta katsotaan sivutoimiseksi, kun henkilö on tehnyt samanaikaisesti kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta tai esimerkiksi osa-aikatyötä tekemällä täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

Yritystoiminnan voi osoittaa sivutoimiseksi myös esimerkiksi päätoimisilla, normaalisti edenneillä opinnoilla, jotka ovat kestäneet taiteellisen toiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta.

Taiteellisen toiminnan katsominen sivutoimiseksi työssäolon perusteella edellyttää, ettei toiminnan laajuudessa tapahdu muutoksia. Jos toiminta esimerkiksi laajenee työttömyyden alettua, TE-toimiston tulee arvioida, onko toimintaa pidettävä edelleen sivutoimisena.

Taiteellinen toiminta voi alkuvaiheessa olla työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää sivutoimisena. TE-toimisto voi katsoa työttömänäkin aloitetun taiteellisen toiminnan olevan sivutoimista, jos töiden vähäisyys on mahdollista erottaa tulojen puuttumisesta.

Taiteellisesta toiminnasta saatavilla tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa työllistävyyttä. Heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.

Jos TE-toimisto katsoo taiteellisen työn sivutoimiseksi, annetaan taiteilijalle sivutoimista yritystoimintaa koskeva työvoimapoliittinen lausunto. Pääsääntöisesti lausunto annetaan toistaiseksi voimassa olevana.

Työnhakijalla on aina velvollisuus ilmoittaa esimerkiksi yritystoiminnan laajuudessa tapahtuvista muutoksista. TE-toimisto voi muutoinkin, esimerkiksi muun asiakaspalvelun yhteydessä, pyytää selvitystä yritystoiminnaksi katsottavassa taiteellisessa toiminnassa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Muutokset voi antaa aiheen uuteen, asiaa koskevan työvoimapoliittisen lausunnon.

Jos taiteilija on työllistynyt taiteellisessa toiminnassa päätoimisesti, työttömyysetuuden saaminen edellyttää joko taiteellisen työskentelyn päättymistä tai koko yrittäjyydeksi katsottavan taiteellisen toiminnan lopettamista.

Avainsanat: ,