Onko taiteellinen työ pää- vai sivutoimista?

Pelkästään se, että taiteilija ylipäänsä työllistyy omalla taiteellisella toiminnallaan, ei ole esteenä työttömyysetuuden maksamiselle. Jos työllistyminen on päätoimista, henkilöllä ei työnhakijaksi ilmoittautuessaan ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Työllistyminen omassa työssä on päätoimista silloin, kun toiminnan vaatima työmäärä on niin suuri, että se on esteenä kokoaikatyön vastaanottamiselle. Sivutoiminen työllistyminen ei ole esteenä etuuden maksamiselle.

Taiteellinen toiminta voi alkuvaiheessa olla työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää sivutoimisena. TE-toimisto voi katsoa työttömänäkin aloitetun taiteellisen toiminnan olevan sivutoimista, jos töiden vähäisyys on mahdollista erottaa tulojen puuttumisesta.

Taiteellisesta toiminnasta saatavilla tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa työllistävyyttä. Heikosti kannattava tai tappiollinenkin toiminta voi työllistää siten, ettei kokoaikatyön vastaanottaminen ole mahdollista.

Taiteellinen toiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi taiteilijan aikaisemman työhistorian perusteella edellyttäen, että työssäolo ja taiteellinen työ on ollut samanaikaista. Käytännössä toiminta katsotaan sivutoimiseksi, kun henkilö on tehnyt samanaikaisesti kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta tai esimerkiksi osa-aikatyötä tekemällä täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.

Taiteellisen toiminnan voi osoittaa sivutoimiseksi myös esimerkiksi päätoimisilla, normaalisti edenneillä opinnoilla, jotka ovat kestäneet taiteellisen toiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta.

Taiteilijan toimeentulo voi muodostua useista tulolähteistä; osittain palkansaaja-asemassa tehdystä työstä ja osittain omasta työstä. Näiden työllistymistapojen välinen suhde voi vaihdella. Lisäksi on tavallista, että esimerkiksi opetustyössä työaika ainakin osassa työviikkoja alittaa ajan, joka riittäisi kerryttämään työssäoloehtoa.

Jos taiteilija on jatkuvasti työllistynyt osittain palkkatyössä ja osittain omassa taiteellisessa työssään, on taiteellista työtä lähtökohtaisesti pidettävä sivutoimisena, jos palkkatyössä on säännöllisiä, ammatista johtuvia katkoja. Tällaisia katkoja ovat esimerkiksi määräaikaisten opetusalan sijaisuuksien väliset katkot tai kansalais- ja työväenopistojen lomajaksot.

Avainsanat: , , ,