Taideyliopiston kuvataideakatemia hakee taidepedagogiikan lehtoria, haku 15.8. asti

Taideyliopiston Kuvataideakatemia täyttää taidepedagogiikan lehtorin tehtävän hakumenettelyllä määräajaksi 1.10.2018–31.7.2019. Määräaikaisuuden perusteena on tehtäväkokonaisuuden projekti- ja pilottiluonteisuus. Hakuaika tehtävään on 27.6.–15.8.2018 klo 15.00. Opetusalueiden välinen taidepedagogiikan lehtorin tehtävä sijoittuu yhteisen opetuksen opetusalueelle.

Taidepedagogiikan opetusala

Taidepedagogiikan opetusala on uusi Kuvataideakatemiassa ja siksi yhteistyö Taideyliopiston muiden akatemioiden ja Avoimen kampuksen kanssa on keskiössä tehtävässä.

Taideyliopistossa käynnistyy lukuvuoden 2019-2020 aikana yhteinen Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op.) -opintokokonaisuus, jonka suunnitteluun, kehittämiseen ja opiskelijavalintojen valmisteluun lehtori osallistuu kuvataiteen asiantuntijana. Opintokokonaisuus on suunnattu Taideyliopistosta valmistuneille taiteilijoille ja sen tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettiset ja käytännölliset valmiudet taidepedagogin työhön.

Taidepedagogiikka nähdään koulutuksessa taiteellisena toimintana, jossa pedagogiset kysymykset ovat läsnä oppimista tuottavissa alati muutoksessa olevissa prosesseissa. Taidepedagogiikka on sekä käytännön toimintaa että tiedonala, joka tutkii ja kehittää taiteen kytkeytymistä esteettisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Taidepedagogiikan lehtorin tehtävät

Lehtorin tehtävänä on antaa ja edistää oman alansa opetusta ja ohjausta, seurata oman alansa kehitystä sekä osallistua opetuksen kehittämiseen, alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä kansainväliseen toimintaan.

Taidepedagogiikan lehtorin tehtävänä on erityisesti:

 • osallistua pedagogisten opintojen kehittämiseen ja suunnitteluun Taideyliopistossa erityisesti kuvataiteen asiantuntijana (ml. Taidealojen erilliset pedagogiset opinnot -opintokokonaisuus)
 • suunnitella ja antaa opetusta opetusalallaan
 • toimia kuvataiteen taidepedagogiikan opetusalan asiantuntijana
 • itsenäinen taiteellinen ja/tai tutkimuksellinen toiminta
 • osallistua yhteisen opetuksen ja muiden opetusalueiden opetussuunnittelutyöhön
 • osallistua Kuvataideakatemian kaikkien opetusalueiden ja yhteisten opintojen väliseen yhteistyöhön
 • osallistua yliopistoyhteisölliseen toimintaan (muun muassa jäsenyys toimielimissä ja työryhmissä ja niihin liittyvät tehtävät sekä opiskelijavalinnat)
 • yhteistyö Taideyliopiston akatemioiden, muiden korkeakoulujen ja instituutioiden kanssa
 • muut lehtorille kuuluvat tai hänelle osoitetut tehtävät

Tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset suhteet vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Taidepedagogiikan lehtorin kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset

Taidepedagogiikan lehtorilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, pedagogisia opintoja, taiteellisia ja tieteellisiä ansioita sekä hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta sekä näkemys pedagogiikan koulutuksen kehittämisestä erityisesti kuvataiteen alalla.

Lisäksi lehtorilta edellytetään laaja-alaista perehtyneisyyttä opetusalaan. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös kykyä laajapohjaiseen yhteistyöhön. Eduksi katsotaan 60 opintopisteen opettajan erilliset pedagogiset opinnot sekä näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelutehtävissä.

Tehtävän opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Työaika ja palkkaus

Lehtorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1624 tuntia vuodessa.

Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Hakemukset ja hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen

Hakemuksen tulee sisältää:

 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua)
 • vapaamuotoinen selvitys, josta käy ilmi hakijan näkemys kuvataiteilijapedagogiikasta ja tehtävän hoitamisesta sekä omat vahvuudet tehtävän alalla
 • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä taiteellisista ja/tai tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista
 • ansioluettelo
 • todistus pedagogisista opinnoista
 • osoitus kielitaidosta.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanille osoitetut hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: Hakemusten tulee olla perillä 15.8.2018 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Viestin otsikoksi: ”Taidepedagogiikan lehtori”.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa lehtori Heli Kauppila () ajalla 27.-29.6. sekä 13.-14.8. Hakuprosessista antaa lisätietoja henkilöstö- ja palvelupäällikkö Sanna Yliheljo () ajalla 27.-29.6. sekä 1.-15.8.

Katso koko hakuilmoitus: http://www.uniarts.fi/tyopaikat/taidepedagogiikan-lehtori